Опит за разбиране

14 септември 2006

Новият текст на чл. 172а НК:
"Чл. 172а. (Нов – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право, или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи чужд обект на авторско или сродно на него право на стойност в големи размери, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако деянието по ал. 1 и 2 е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева.
(4) (Нова – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Когато деянието по ал. 2 е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) За маловажни случаи деецът се наказва по административен ред по Закона за авторското право и сродните му права.
(6) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава."

Като го чете нормален човек, пък бил той и юрист, малко се позамисля – какво всъщност се е променило? Ето я предишната редакция на ал. 1 (която е още в сила, между другото): "Чл. 172а. (Нов – ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава чрез техническо средство или използва по друг начин чуждо произведение на науката, литературата или изкуството без необходимото по закон съгласие на носителя на авторското право, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до три хиляди лева."

Видимите разлики: увеличаване размера на наказанието и отпадане на израза "чрез техническо средство".

Каква е волята на законодателя, изразена чрез думите на Мая Манолова:
"В продължение на това, което каза колегата Янев, и с оглед дебата, който вървеше сред медиите, бих искала да кажа дали ще бъдат подложени на санкции младите хора, които си свалят музикални или други произведения от Интернет. С изчистването на окончателния вариант на текста става ясно, че това няма да бъде възможно, най-вече поради факта, че самото ползване на такива произведения от Интернет не е инкриминирано, не е престъпление, изключая случаите, разбира се, когато това не попада в хипотезата на ал. 2, тоест когато се изработи матрица или по друг начин се създадат предпоставки за ползването на тези чужди обекти на авторско право за разпространение, а не само за собствено ползване."

След това изказване текстът е подложен на гласуване и е приет с 87 гласа от 87 гласували. По една или друга причина законодателят обаче не се е решил да се изрази категорично и недвусмислено. Приетият текст може да се тълкува и в смисъла, в който го представи г-жа Манолова пред народните представители, за да ги убеди да гласуват единодушно за приемане на поправките. По каква логика?

Граматическа. Т.е, полагаме, че запетайките заместват съюза "и", а не съюза "или". Тогава г-жа Манолова е права. Т.е. за да бъде квалифицирано деянието като престъпление, е необходимо да бъде извършено и записване, и възпроизвеждане, и разпространение, и излъчване (или предаване), но може да не се излъчи (или предаде), а да се използва произведението по друг неразрешен начин. Според ЗАПСП (чл. 18, ал. 2) "използване" е:
"1. възпроизвеждането на произведението;
2. разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението;
3. публичното представяне или изпълнение на произведението;
4. излъчването на произведението по безжичен път;
5. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) предаването и препредаването на произведението по кабел;
6. публичното показване на произведение на изобразителното изкуство и на произведение, създадено по фотографски или аналогичен на него начин;
7. превеждането на произведението на друг език;
8. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г.) преработката на произведението. Преработка е и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и използването на произведението за създаване на ново, производно от него произведение;
9. реализирането на архитектурен проект чрез построяване или изработване на обекта, за който той е предназначен;
10. (нова – ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 05.05.2000 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;
11. (нова – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) вносът и износът на екземпляри от произведението в търговско количество, независимо дали са произведени законно или в нарушение на правото по т. 1."
А ал.3 казва: "Използване по ал. 2, т. 3 до т. 8 включително е налице, когато посочените действия се извършват по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица."

И тъй като възпроизвеждането е вид използване, а "възпроизвеждане" съгласно т. 3 на § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗАПСП е "прякото или непрякото размножаване в един или повече екземпляри на произведението или на част от него, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му под цифрова форма в електронен носител", остава да се молим съдиите да имат логиката на депутатите, а не здрав разум.

Powered by Qumana

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: